Compare Phones with LG L40 and LG K4

LG L40
lg l40
LG K4
lg k4