Compare Phones with LG K42 and LG K71

LG K42
lg k42
LG K71
lg k71