Compare Phones with LG Q60 and LG K50S

LG Q60
lg q60
LG K50S
lg k50s